आशयपत्र सम्बन्धि सुचना !!!

क्र.स ठेक्का नं छनोट भएको फर्मको नाम कबोल अंक कै
०१/०७५/०७६ श्री समुन्द्र मेडिको फार्मा बुटवल ६,१४,२५७ मु.अ.क. बाहेक
दस्तावेज: 

बोलपत्र/दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना !!

दस्तावेज: 

ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धमा!!

दस्तावेज: 

आशयपत्र सम्बन्धि सुचना!!

दस्तावेज: 

आशयपत्र सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: