सूचना तथा समाचार

आशयपत्र सम्बन्धि सुचना !!!

क्र.स ठेक्का नं छनोट भएको फर्मको नाम कबोल अंक कै
०१/०७५/०७६ श्री समुन्द्र मेडिको फार्मा बुटवल ६,१४,२५७ मु.अ.क. बाहेक
दस्तावेज: 

अभिमुखीकरण तालिम(२०७५/१०/१८)

 मिति २०७५/१०/१८ गतेका दिन न्यायिक समितिका संयोजक (न्यायिक समितिका ३ जना सदस्य,४५ जना मेल मिलापका सदस्य) जम्मा ४८ जनालाई लैङ्गिक हिम्सा निवारणमा न्यायिक समितिको क्षमत विकास सम्बन्धि १ दिने अभिमुखीकरण तालिम संचालन गर्ने भएकोले उपस्तिथी को लागि अनुरोध छ|

चौथो गाउँसभा उद्घाटन कार्यक्रम

 गढवा गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभा

Pages