FAQs Complain Problems

८०/८१

विज्ञापन कर तथा कवाडी कर असुली सम्बन्धि १५ दिने सूचना |

दस्तावेज: 

करार खेति कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना |

सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना।

विधालयहरुको लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धमा लेखा परिक्षकहरुको लागि सूचना |

दस्तावेज: 

आवश्यक कागजात पठाउने सम्बन्धमा |

दस्तावेज: 

परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धि सूचना(दोश्रो पटक प्रकाशित)|

दस्तावेज: 

घासको बिउ वितरण सम्बन्धि सूचना |

नाप नक्सा सुरु हुने सम्बन्धि सूचना(वडा ३,४,५)