FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक संख्या १७ आ व २०७९-०८०

७९-८० 06/01/2023 - 14:17 PDF icon 17 karyapalika.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १६ आ व २०७९-०८०

७९-८० 06/01/2023 - 14:16 PDF icon 16 karyapalika.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १५ आ व २०७९-०८०

७९-८० 04/24/2023 - 14:42 PDF icon karyapalika15.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १४ आ व २०७९-०८०

७९-८० 04/11/2023 - 16:22 PDF icon CamScanner 04-11-2023 15.56.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १३ आ व २०७९-०८०

७९-८० 03/30/2023 - 12:28 PDF icon 13 karyapalika.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १२ आ व २०७९-०८०

७९-८० 03/30/2023 - 12:27 PDF icon 12 karyapalika.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ११ आ व २०७९-०८०

७९-८० 02/12/2023 - 11:23 PDF icon karyapalika11_rotated.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १० आ व २०७९-०८०

७९-८० 01/26/2023 - 19:37 PDF icon 10_rotated.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ९ आ व २०७९-०८०

७९-८० 01/26/2023 - 19:36 PDF icon 9_rotated.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ८ आ व २०७९-०८०

७९-८० 01/26/2023 - 19:35 PDF icon 8_rotated.pdf

Pages